Rahim Yar Khan anti privatization ptudc conference (1)