Rahim Yar Khan anti privatization ptudc conference (4)