Rahim Yar Khan anti privatization ptudc conference (6)