Rahim Yar Khan anti privatization ptudc conference (8)